jurist

Allt om familjerätt

Allt om familjerätt

Juridiken som berör förhållanden mellan privatpersoner och andra privata rättssubjekt som exempelvis organisationer eller företag kallas för civilrätt. Civilrätten har inte med den offentliga rätten att göra. Den offentliga rätten innehåller bland annat förvaltningsrätten, straffrätten och statsrätten. 

 

En del av civilrätten kallas för familjerätt. Den delen reglerar en familjs rättsställning och rättigheter för familjemedlemmar och förpliktelser mot utomstående och varandra. Inom begreppet familjerätt omfattas bland annat lagar rörande barn och arvsrätt. På https://www.juristenjeppsson.se/ går det att få hjälp med frågor rörande dessa områden av en jurist i Sölvesborg. De kan hjälpa till med de svåra juridiska frågorna rörande familjerätt.

 

 

Arvsrätt – vad innebär det? 

 

När en person går bort är det arvsrätten som reglerar vem som har rätt till dennes ägodelar. Detta baseras antingen med hjälp av ett testamente eller så baseras det på släktskap. Detta är en av de största skillnader mellan att vara sambo och att ingå i ett äktenskap. Makarna ärver av varandra medans sambon inte gör det. 

 

Samboförhållanden definieras som två personer utanför äktenskap som har ett gemensamt hushåll och bor tillsammans. Eftersom detta inte registreras hos någon myndighet kan det finnas viss osäkerhet vid bedömning kring ett samboförhållande. Äktenskap kan användas som avtal vid exempelvis rätt till arv. Enda sättet äktenskap kan upphöra är genom en dom om äktenskapsskillnad eller om någon av personerna går bort. 

 

Barns rätt och lagar

 

Alla personer som är under 18 år i Sverige räknas som barn. Barn får inte ingå i avtal eller äktenskap och anses ha begränsad rättshandlingsförmåga. Vissa undantag finns ändå som har baserats på godkännande av föräldrar. Om barnet föds inom ett äktenskap kommer mannen anses som barnets far automatiskt. Faderskapspresumtion kallas detta och kan hävas av domstol om det bevisas eller antas att mannen inte är far till barnet. Om barnet istället föds av en kvinna utanför äktenskap behöver faderskapet fastställas till socialnämnden.